Algemene voorwaarden

Disclaimer

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren.
Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Onze eigen technische fiches en de technische fiches van producenten kunnen enkel als advies worden beschouwd.

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ED

1.     ALGEMEEN

Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: voorwaarden, zijn van toepassing op alle trans­acties tussen DUBOMAT, KvK 93396392, Vestigingsnr. 000058945776, Wortelsteeke 9e, 4751 XM, Oud Gastel, hierna te noemen: verkoper en haar afnemers hierna te noemen: koper,

  1. Door het plaatsen van een order wordt de koper geacht deze voorwaarden te aanvaarden.
  2. Voorwaarden of bedingen van koper, die strijdig zijn met onderhavige voorwaarden, kunnen de verkoper slechts worden tegengeworpen indienen voor zover zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Het uitdrukkelijk of stilzwijgend achterwege laten door verkoper van een beroep op één of meer bepalingen van deze voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
  3. Aan het geval van achterwege blijven door de verkoper van een beroep op één of meer bepalingen van deze voorwaarden kan de koper in geen enkel ander geval enig recht ontlenen.

 

2.   Offertes, Orders, Prijzen en Adviezen

  1. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.
  2. Overeenkomsten komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verkoper, dit blijkt uit een schriftelijke bevestiging, dan wel uit het feit dat verkoper overgaat tot levering.
  3. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van verkoper zijn niet bindend tenzij en voor zover schriftelijk bevestigd. Als ondergeschikte personeelsleden zijn te beschouwen alle werknemers en medewerkers van verkoper die geen procuratie hebben.
  4. De verkoper zal zich zoveel als mogelijk houden aan eventueel opgegeven levertijden, doch overschrijding binnen redelijke grenzen daarvan geldt niettemin als tijdige levering, tenzij de koper uitdrukkelijk schriftelijk een datum van levering heeft opgegeven, die door de verkoper is aanvaard en koper schriftelijk heeft doen weten aan verkoper dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden. Dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat de levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van de verkoper. De levertermijn, waarbinnen de goederen moeten worden geleverd, vangt aan zodra alle voor de leverantie noodzakelijke gegevens in het bezit van de verkoper zijn gekomen.
  5. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegestaan, met dien verstande, dat koper verplicht en gerechtigd is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen.
  6. Verkoper is gerechtigd bij bestellingen met een factuurwaarde kleiner dan 250.- excl. BTW en excl. de in artikel 4 genoemde verhogingen administratiekosten in rekening te brengen.
  7. Alle prijzen zijn netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte, of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.
  8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typefouten is de verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

3.   Levering

  1. Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen éénmaal op het afgesproken tijdstip en plaats aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen.
  2. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld.
  3. Bij weigering van in ontvangstneming van de goederen zal verkoper deze 30 dagen na aanbieding opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na verloop van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.
  4. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na afloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder in­ achtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

 

4. Verhoging, Belastingen en Tarieven

  1. Verkoper heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen naar rato van prijsstijgingen die door verkopers en leveranciers in rekening worden gebracht. Indien tussen het moment van de orderbevestiging en dat van de levering verhogingen van de op de verkoop betrekking hebbende belastingen, rechten, assurantie- of vrachtkosten worden ingevoerd, komen deze ten laste van koper.
  2. In geval tussen het moment van de orderbevestiging en het moment van doorberekening van de hiervoor bedoelde verhogingen nog geen drie maanden zijn verlopen, heeft de koper het recht om op grond van die verhoging de gesloten over­eenkomst ontbonden te verklaren, behalve als de verhoging is toegestaan krachtens wetsbepaling.

 

5.  Risico na aflevering

  1. Aflevering geschiedt af bedrijfsterrein/gebouw van verkoper. Indien schriftelijk is overeengeko­men dat verkoper al of niet voor rekening van koper de goederen zal vervoeren naar het door koper opgegeven adres, geldt niettemin als moment van levering het moment waarop de goederen het bedrijfsterrein/gebouw verlaten, zulks ongeacht of de verzending met eigen materiaal en/of personeel van verkoper plaatsvindt.
  2. Goederen reizen vanaf het moment van verzending voor risico van koper, die het risico behoorlijk dient te verzekeren.
  3. Indien verzending voor risico van verkoper is overeengekomen dan is verkoper nooit tot verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag dat verkoper in verband met verloren gaan of beschadigd raken tijdens transport van de vervoerder en/of de verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van koper verkoper zijn vordering op de vervoerder of assuradeuren aan koper cederen.

 

6. Emballage

  1. Slechts binnen 6 maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in goede staat is en in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van de bij ontvangst berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt ko­per binnen 30 dagen na ontvangst door verkoper schriftelijk in kennis gesteld, waarna deze embal­lage twee weken te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen.
  2. Niet afzonderlijk op factuur vermelde emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

 

7. Transportmiddelen, vervoer

  1. De koper zal al het transportmateriaal, dat door de verkoper ter beschikking is gesteld, dadelijk lossen en vrijgeven, zodat geen kosten of schade ten gevolge van vertraging voor verkoper zal ontstaan; de koper zal voldoen aan alle instructies, die de verkoper mocht geven voor het retourneren van dit materiaal.
  2. Bij het niet voldoen is de koper gehouden tot vergoeding van de door de vertraging of niet retourneren ontstane schade.
  3. Verkoper is gemachtigd gemaakte kosten tijdens aflevering, indien niet vooraf overeengekomen, maar wel noodzakelijk bij het lossen, in rekening te brengen. Voorbeeld is inzet kooiaap.

 

8. Betalingen, verzuim

  1. Alle betalingen moeten door koper worden gedaan binnen 30 dagen na de factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur aangegeven ter­mijn. Van betaling is pas sprake op het moment, dat verkoper de vrije beschikking heeft over het bedrag.
  2. Indien binnen de gestelde termijn geen volledige betaling van het totale factuurbedrag heeft plaatsgevonden, is de koper jegens de verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is eveneens zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij binnen de voormelde termijn in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
  3. Voor het intreden van dit verzuim zullen aanmaning, noch mededeling vereist zijn. Van de dag van intreden van het verzuim tot de dag van de volledige betaling is de koper aan de verkoper een per dag opeisbare rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente en voorts, zodra de verkoper de vordering ter incasso uit handen geeft, een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom, met een minimum van EUR 50,-, on­verminderd de eventueel door de koper verschul­digde gerechts- en/of executiekosten en onverlet het recht van de verkoper tot het opeisen van de daadwerkelijk gemaakte kosten en interesten.
  4. In afwijking van de leveringsvoorwaarden is de debiteur verplicht bij overschrijding van de betalingstermijn met 30 dagen de wettelijke rente vermeerderd met de ECB-rente te betalen.
  5. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.

 

9. Vooruitbetaling, Zekerheidstelling

  1. Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbeta­ling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.
  2. Indien koper de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling niet binnen de gestelde termijn heeft verricht, dan is koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht zonder nadere sommatie de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van verkoper op ver­goeding van alle schaden, kosten en interesten door koper.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

  1. Door de levering van zaken gaat wel het risico, maar niet de eigendom van die zaken over van verkoper op koper. De verkoper behoudt de eigendom van de betreffende zaken voor totdat de koper aan al zijn prestaties verbonden aan de betreffende levering, inclusief welke zijn verschuldigd op grond van diens verzuim, heeft voldaan. Zonder medeweten van de ver­koper is de koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendommen daarvan over te dragen en blijft verkoper eigenaar daarvan voor zover zij niet zijn verwerkt. Bij overtreding hiervan wordt de koop­prijs terstond ten volle opeisbaar.
  2. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  3. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.
  4. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

 

11. Adviezen

 1. Door de verkoper verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

 

12. Garanties

  1. De verkoper heeft aan zijn verplichtingen jegens koper voldaan indien de zaken zijn afgeleverd conform de overeengekomen kwaliteit of specificatie. Indien niet uitdrukkelijk een bepaalde kwaliteit is overeengekomen zullen de zaken de kwaliteit bezitten zoals omschreven in de factuur.
  2. Monsters worden slechts bij wijze van aandui­ding verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor de geschiktheid van zaken, voor het door de koper daarvan beoogde doel en voor de juistheid van de verstrekte informatie en adviezen betreffende het vervoer, de opslag, het gebruik, de eigenschappen en de specificaties van de af­geleverde c.q. al te leveren zaken. In dit opzicht is de koper gehouden om de kwaliteit en alle an­dere voor hem van belang zijnde eigenschappen van de afgeleverde zaken te controleren voordat deze worden gebruikt of doorgeleverd en in ieder geval binnen acht dagen na aflevering. Gebruik of doorlevering geldt als acceptatie.
  3. De koper aanvaardt voor zover de Wet zulks toelaat alle verantwoordelijkheid verbonden aan het gebruik van de afgeleverde zaken en van de producten waarin of waarop deze zijn toegepast en hij dient de verkoper dienovereenkomstig te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
  4. De koper is gehouden om zelf te onderzoeken of het gebruik of de doorlevering van de afgeleverde zaken enige schending oplevert van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en de verkoper aanvaardt geen aan­sprakelijkheid ter zake. De verkoper behoudt zich het recht voor om een reeds gesloten overeen­komst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de verkoper redelijkerwijs het vermoeden heeft dat de koper zich aan een dergelijke schending schuldig maakt of zal maken, zonder dat verkoper overi­gens tot enige verplichting tot schadevergoeding zal zijn gehouden.

 

13. Reclames

  1. De controle op de hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht en/of de emballage van het gele­verde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst te dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleverings­bonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.
  2. Onverminderd het onder 12 bepaalde moet een klacht over afgeleverde zaken schriftelijk ter ken­nis van de verkoper worden gebracht onverwijld nadat de klacht door de koper is ontdekt of door de koper had behoren te worden ontdekt.
  3. De koper zal alle door de verkoper verlangde medewerking aan het (doen) onderzoeken van de klacht verlenen.
  4. Indien een klacht van de koper gegrond wordt bevonden, zal verkoper naar keuze van koper of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling treffen over de vergoeding van de met de klacht samenhangende directe schade van de koper.
  5. a.v. deze vervanging of schadevergoeding geldt:
   1. Verkoper is slechts verplicht de geleverde zaken kosteloos te vervangen indien die zaken in de­zelfde samenstelling binnen 3 maanden door zijn leverancier kunnen worden aangevoerd en mits de prijs daarvan niet meer dan 10% is gestegen sinds het afsluiten van de transactie met koper.
   2. Indien koper ter zake van schade als onder­havige zelf een verzekering heeft afgesloten is de verkoper slechts verplicht schade te vergoeden indien en voor zover koper ondanks beroep op de polis zijn schade niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgt op gronden aan de polis ontleent.
   3. Het bedrag der schadevergoeding dat ten laste van verkoper komt is beperkt tot ten hoogste het netto factuurbedrag van de betreffende transactie.
   4. Uitgesloten is verkopers aansprakelijkheid voor aan de koper opgekomen vervolgschade.
   5. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door verkoper zijn geleverd.

 

14. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan verkoper bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan verkoper retourneren, conform de door verkoper verstrekte instructies.
  3. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan verkoper. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het modelformulier. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de koper binnen 14 dagen het product retour te zenden. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van bewijs van verzending.
  4. Indien de koper na afloop van de in lid b en c genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. de zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper zicht richten naar de door de verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

15. Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de koper een bedrag heeft betaald, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de verkoper of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden op dezelfde wijze die door de koper is gebruikt, tenzij de koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper zelf is de koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

16. Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De verkoper kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor producten zoals omschreven in de voorwaarden voor retouren. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt uitsluitend indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld op daartoe geëigende manieren.
  2. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zaken:
  3. Die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  4. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  5. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  6. Die snel kunnen bederven of verouderen;
  7. Waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;
  8. Voor losse teksten of documenten;
  9. Voor hygiënische producten waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken;
  10. Voor audio- en video opgenomen materiaal en computersoftware, waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.
  11. Uitsluiting van het herroepingsrecht voor diensten is mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken.

 

17. Overmacht

  1. Onverminderd de wettelijke rechten van partijen bij niet toerekenbare tekortkomingen in de nako­ming heeft verkoper het recht de aflevering van de zaken op te schorten dan wel de overeen­ komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van overmacht. De koper..>al in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen verkoper kunnen instellen.
  2. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van verkoper of degene van wie de verkoper de te leveren goederen of grondstoffen daarvoor betrekt, het uitgevaardigd worden van voorschriften welke de productie van de goederen beperken , hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden , opstand, werkstaking , uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmeringen van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan , beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen, ook indien deze oorzaken volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening zouden komen en/ of wanneer deze oorzaken voorzienbaar waren op het moment van sluiten van de overeenkomst. De verkoper zal de koper van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij meedelen, of, en in hoeverre en onder welke voorwaarden hij de levering zal voortzetten.
  3. Tenzij de koper binnen 14 dagen na verzending van de voornoemde mededeling schriftelijk meedeelt de overeenkomst te ontbinden, geldt voornoemde mededeling als een door koper voor akkoord bevonden wijziging van de overeenkomst.

 

18. Verjaring

 1. Ondanks het vorenstaande verjaren alle rechtsvorderingen van de koper betreffende de gesloten overeenkomst door verloop van 1 jaar na de dag waarop de betreffende zaken zijn afgeleverd c.q. hadden behoren te worden afgeleverd.

 

19. Ontbinding

  1. In geval van verzuim als bedoeld in art. 8 of 9, alsmede indien de koper enige verplichting uit die of een andere overeenkomst met de verkoper, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de verkoper gerechtigd elke overeenkomst met koper, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder in gebreke stelling terstond ontbonden
  2. te verklaren, onverminderd de rechten die de verkoper aan deze overeenkomst of wet jegens de koper kan ontlenen, het recht op schade vergoeding daaronder begrepen .
  3. Tenzij de koper binnen 14 dagen na verzending van de hiervoor bedoelde ontbindingsverklaring schriftelijk meedeelt niet in te stemmen met de ontbindingsverklaring aan die andere overeen­ komsten, geldt de door verkoper verzonden ontbinding als geaccepteerd.

 

20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding tot beslaglegging daar­ onder begrepen) welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden, of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de bij bevoegde rechter te Leeuwarden,
  2. en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd heeft verklaard.
  3. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

 

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE BREDA

* Wij delen uw gegevens nooit met anderen.
iDEAL Bancontact Bank transfer KBC Belfius
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »